Akční nabídka

 • Kompletně vyrobeno ve Finsku !
 • Veškeré hydraulické komponenty vyrobeny v EU
 • Patentované zdvihací a podávací zařízení
 • Patentované provedení podávacího dopravníku
 • Plně hydraulický pohon bez klínových řemenů
 • Dosah hydraulické ruky 8,5 metrů, úhel otáčení 360°
 • Vlek druhé generace, nosnost 12 tun
 • 3 páry klanic ve standardní výbavě
 • Plně profesionální vlek nejvyšší kvality

Reklamní banner

Články

Dotace na nákup lesní techniky pro rok 2019/2020

Státní zemědělský intervenční fond otevírá nové kolo příjmu žádostí, již po osmé! Ještě letos tak mohou lesníci získat dotaci na nákup techniky potřebné pro lesní hospodářství.

S přibývajícím počtem těžké techniky a strojů pracujících na území lesů, začal být v dnešní době kladen čím dál tím větší důraz na ochranu životního prostředí, a to konkrétně v souvislosti s omezením poškození lesní půdy a porostů, a tak se nabízí použití takové techniky, která je při hospodaření v lesích nejenom šetrná, ale dokáže práci také velice usnadnit. Ne každý má však možnost nebo chce hradit nákup vyvážečky, štípacího poloautomatu k výrobě palivového dřeva nebo další lesnické techniky z vlastních peněz, a tak se jeví jako skvělé řešení financovat nákup pomocí dotace. Právě pro tyto situace vypisuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) již 8. kolo přijímání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV) Opatření 8.6.1. Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Podpora je tedy zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů.

Jak se „proklikat“ stránkami SZIF až k informacím:

Veškeré informace ohledně dotací jsou dostupné na stránkách SZIF, avšak ne pro každého je jednoduché najít na tak obsáhlých webových stránkách informace, které potřebuje. Níže naleznete body a kroky, jak se prokousat webovými stránkami až k letošnímu 8. kolu dotací.

 • Z hlavní stránky SZIF – https://www.szif.cz/cs/ rozklikněte horní záložku s názvem SZIF POSKYTUJE
 • Na této stránce klikněte na kolonku Program rozvoje venkova 2014-2020
 • z nabídky, která se Vám otevře, klikněte na kolonku Opatření
 • a dále na kolonku M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
 • nakonec klikněte na kolonku 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Zde naleznete jak veškeré podmínky, a to i z předchozích kol, ale i tabulky Schválených žádostí o dotaci (průběžné i konečné výsledky)

Kdy můžete o dotaci v letošním 8. kole zažádat a jaké jsou podmínky/pravidla?

Vyvážečka Farma CT 4,6-7 S

TERMÍN PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:
8. – 29. 10. 2019

Dotace je z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, Operace: Technika a technologie pro lesní hospodářství, přičemž 49,5 % poskytuje EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a 50,5 % ČR.

Informace:

 • Dotace = 50% kupní ceny pořízené lesnické techniky (min. výdaje ze kterých je stanovena dotace = 10 tis. Kč na projekt, max. výdaje = 10 mil. Kč na projekt)
 • 1 kolo každý rok, 1 žadatel = 1 žádost na 1 kolo
 • Dotace je vyplácena zpětně – stroj si zaplatíte, a jestliže je Vaše žádost v pořádku, tak dostanete peníze (většinou listopad až únor)
 • Zakoupený stroj musí sloužit účelu dotace 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace
 • Celé znění obecných i specifických podmínek naleznete zde: Obecné podmínky, Specifické podmínky

Pro koho je dotace určená?

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, živnostníci, firmy, sdružení s právní subjektivitou, obce, atd…, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, které vlastní nebo mají pronajaté lesní pozemky o výměře alespoň 3 ha.
  • Pozn.: držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb).
 • Kočí v lesní těžbě – novinka, příjemcem může být rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem, přičemž se dotace v tomto případě vztahuje na nákup vyvážecího vleku za koně s hydraulickou rukou a/nebo živého koně. Více o dotacích na nákup lesní techniky pro kočí v lesní těžbě naleznete v tomto samostatném článku.

Na jaké stroje se dotace vztahuje?

 • Stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování a dopravy dříví, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost aj.

Konkrétní stroje, na které se dotace vztahuje, jsou vyjmenovány v příloze č. 2, kterou naleznete v dokumentu Specifické podmínky pro poskytnutí dotace – ke stažení

Vyvážečka Vahva Jussi s železným koněm
Vyvážečka Vahva Jussi s železným koněm
hydraulická ruka na traktor a harvestorová hlavice Naarva
hydraulická ruka na traktor a harvestorová hlavice Naarva
hydraulická ruka Farma s hlavicí Naarva
hydraulická ruka Farma s hlavicí Naarva

Štípací poloautomaty ke zpracování palivového dřeva Regon
Štípací poloautomaty ke zpracování palivového dřeva Regon
Každý stroj/druh stroje má svůj kód, maximální cenu a minimální výměru majetku. Obecně lze říci, že jsou zahrnuty všechny běžné lesnické stroje a technologie – od UKT, speciálních lesnických kolových traktorů (SLKT), navijáků, vyvážecích vleků s hydraulickou rukou, přes koně, železné koně, až po harvestory pro výchovnou těžbu, vyvážecí traktory a harwardery pro výchovnou těžbu.

Tabulku s kritérii vztahující se na stroje dodávané naší společností naleznete níže.

Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace a max. hodnoty výdajů:

dotace na lesnickou techniku
Pozn.: pro zvětšení tabulky na ní klikněte

Celé znění podmínek a kritérií, která musíte jakožto žadatel splňovat, naleznete na tomto odkazu (kapitola č. 6. Kritéria přijatelnosti projektu a 7. Další podmínky).

Jak o dotaci zažádat, co vše je potřeba a jaký je průběh vyřizování žádostí?

Žádání o dotaci probíhá převážně online na tzv. Portálu farmáře, na který naleznete odkaz také na stránkách SZIF (www.szif.cz), kde nejprve podle vypsaného postupu musíte zažádat o přístup do tohoto portálu. Přístup nelze získat online, a tudíž se nevyhnete i osobní návštěvě Vám příslušného regionálního odboru SZIF (okresní města – viz. Užitečné odkazy na konci článku). Při první návštěvě je tedy nutné zažádat o přístupové údaje do Portálu farmáře, a to vyplněním formuláře žádosti o přístup, který naleznete zde. Formulář není možné zaslat poštou.

 • Jak vyplnit formulář, užitečné informace o tom, co je k formuláři dále potřeba, a další potřebné informace ze strany SZIF naleznete zde.

Poté už průběh žádání o dotaci vypadá zhruba následovně:

1. ŽÁDOST O DOTACI

Žádost o dotaci se provádí online. Vyplníte, obodujete se dle příslušných kritérií (více o bodování žádostí níže). Do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí byste měli být informováni prostřednictvím Portálu farmáře o tom, že Vaše žádost o dotaci byla zaregistrována a dále by měl být také nejpozději do 19. 11. 2019 online zveřejněn seznam žadatelů zařazených do skupin (na základě celkového počtu bodů a správnosti žádosti): Doporučen, Náhradník nebo Nedoporučen


2. DOLOŽENÍ PŘÍLOH K ŽÁDOSTI O DOTACI

Pokud je Vaše žádost zařazena do kategorie Doporučen a nebo Náhradník, musíte doložit všechny požadované přílohy, případně i nepovinné přílohy (opět online prostřednictvím Portálu farmáře), kreté jsou vyjmenovány ve specifických podmínkách Pravidel – kapitola č. 8, a to nejpozději do:

 • 7. 1. 2020, do 18:00 hodin v případě, že v rámci Žádosti o dotaci realizujete pouze cenový marketing/cenové marketingy (viz níže v části 5. tohoto článku)
 • 18. 2. 2020, do 18:00 hodin v případě, že v rámci Žádosti o dotaci realizujete výběrové/zadávací řízení (viz níže v části 5. tohoto článku)
  (dále viz. Obecné podmínky pravidel, podkapitola 5.5, str. 13)

Pozor! V případě, že v termínu (výše) neodešlete prostřednictvím Portálu farmáře tyto přílohy, ukončí SZIF administraci (tzn. budete vyřazeni ze seznamu uchazečů o dotace)

Jak již bylo zmíněno výše, přílohy se dokládají prostřednictvím Portálu farmáře, s tím, že pokud je na dokumentech vyžadováno ověření, jsou akceptovatelné i elektronické verze dokumentů, které ověření neobsahují, ale musíte být schopen kdykoliv předložit originál včetně ověření ke kontrole.

Pouze vybrané přílohy (viz. Specifické podmínky Pravidel – kapitola 8), můžete předložit na podatelnu příslušného regionálního odboru SZIF v listinné podobě, ale musíte přes Portál Farmáře odeslat informaci o doručení příloh v listinné podobě. Na přílohy, které byste případně dokládali v listinné podobě, musíte vždy uvést registrační číslo Žádosti o dotaci, ke které se příloha vztahuje. Přílohy v listinné podobě musí být na regionální odbor SZIF doručeny nejpozději 5 pracovních dnů po odeslání příloh prostřednictvím Portálu farmáře, zároveň však nejpozději v termínu uvedeném výše v této části článku.

Upozornění! Přílohy lze v uvedené lhůtě přes Portál Farmáře odeslat pouze jednou.

Další informace o doložení příloh naleznete v obecných podmínkách Pravidel (podkapitola 5.5) a podrobný seznam všech příloh, povinných i nepovinných, naleznete ve specifických podmínkách Pravidel (v kapitole 8b a 8c)

Vyvážecí vlek Farma CT 8,5-12
Vyvážecí vlek Farma CT 8,5-12

3. Poté probíhá ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA ZE STRANY SZIF
Kontrola probíhá včetně vyhodnocení počtu bodů, které získáte na základě Preferenčních kritérií (viz. Příloha č.1 ve specifických podmínkách Pravidel), a případně Vás vyzvou k odstranění nedostatků. K odstranění nedostatků budete vyzváni opět přes Portál Farmáře a musíte je odstranit nejpozději do 19. 5. 2020.
Další informace a specifika ohledně odstranění nedostatků naleznete v obecných podmínkách Pravidel v podkapitole 5.6.

 Bodování žádostí

Je zde několik různých kritérií (tzv. preferenční kritéria), na základě kterých obdrží každá žádost určitý souhrnný počet bodů. Jde o tato kritéria:

 • Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku
 • Věk žadatele
 • Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován
 • Je projekt realizován v hospodářsky problémových regionech ČR (vyjmenovány v pravidlech – příloha č. 6)
 • Vzdělání žadatele
 • Vlastnictví koně plemene norik, slezský norik nebo českomoravský belgik

NOVINKOU letos je počet bodů, které mohou získat vlastníci malých lesů (od 3 do 10 ha), kteří si chtějí pořídit lesní techniku do 250 tisíc Kč. Dle Preferenční tabulky tak získáte rovnou 16 b., to znamená, že mají vlastníci malých lesů velikou VÝHODU v bodování!


Podrobnou tabulku s bodovými kritérii naleznete v Příloze č.1 ve specifických podmínkách Pravidel.

4. DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTACE (viz. kapitola 6 obecných podmínek Pravidel)

Výzva ze strany SZIF k podepsání Dohody znamená, že Vaše žádost byla schválena a podepisujete tento dokument osobně na příslušném regionálním odboru SZIF. Při podpisu Dohody musíte předložit další přílohy, které naleznete v kapitole 8d ve specifických podmínkách Pravidel. Žádost také musí obsahovat obhajobu utracení způsobilých výdajů (více viz obecné podmínky Pravidel, kapitola 7). Projekt musí být efektivní, účelný a hospodárný.

Pokud jste si jisti správností své žádosti nebo Vám až zase tak moc nezáleží, zda Vám dotaci poskytnou, pak můžete lesnickou techniku pořídit ihned po zaregistrování žádosti – pozor, ne dříve!

Vyvážečka Vahva Jussi 1500_400 a mininakladač
Vyvážečka Vahva Jussi 1500_400 a mininakladač

5. ZADÁNÍ ZAKÁZKY ŽADATELEM

Zadání zakázky žadatelem má mnoho pravidel (vše naleznete v kompletním znění obecných podmínek Pravidel – kapitola 9).

 • Nejdůležitější fakta:
  • Pokud předpokládaná hodnota zakázky (dodávky lesnického stroje, lesnické technologie) nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, musí žadatel vytvořit a dodat tzv. cenový marketing = přehledová tabulka, kde jsou uvedeny alespoň tři cenové nabídky od třech různých dodavatelů na podobný stroj (např. 3 různé nabídky na dodání vyvážecího vleku s hydraulickou rukou od 3 různých prodejců).
  • Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne výše zmíněné částky, musí žadatel postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), tzn. vypsat, uspořádat výběrové řízení na dodání stroje pro jeho potřeby.
   Zkrátka do půl milionu bez DPH pro soukromníky, živnostníky a firmy je vše jednodušší.
 • Příručku pro zadávání zakázek naleznete zde v sekci Ke stažení (verze 5)
 • Vy, jakožto žadatel/příjemce dotace musíte v rámci realizace projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. V případě, že hodnota zakázky nedosáhne výše již zmiňovaných 500 000,- Kč bez DPH, může být smlouva nahrazena objednávkou vystavenou Vámi, akceptovatelná je i internetová objednávka. Dále si musíte pohlídat, aby Vám dodavatel vyhotovil a odevzdal účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů
Zetor s vyvážečkou Farma CT 3,8-6
Zetor s vyvážečkou Farma CT 3,8-6

6. ŽÁDOST O PLATBU (viz. obecné podmínky Pravidel, kapitola 10)

Celý průběh schvalování žádostí o dotaci je završen touto poslední etapou – žádostí o platbu. Tímto máte už jisté, že Vám dotaci „přiklepnou“. Žádost o platbu vygenerujete, vyplníte a odešlete online na Portálu farmáře. Návod na to, jak vygenerovat žádost o platbu na Portálu farmáře, a také jak postupovat dále, naleznete zde

Při generování žádosti je možné také elektronicky přiložit a odeslat veškeré přílohy k Žádosti o platbu (naleznete je ve specifických podmínkách Pravidel – kapitola 8e). V případě, že předkládáte některé přílohy v listinné podobě, je nutné tyto přílohy doručit na Podatelnu příslušného regionálního odboru SZIF nejpozději 5 pracovních dnů od odeslání Žádosti o platbu (spolu s vytištěném Potvrzení o přijetí žádosti o platbu – viz. níže).

Pokud je vše v pořádku, je vygenerováno Potvrzení o přijetí žádosti o platbu, které vytištěné a včetně příloh doručíte na příslušný regionální odbor SZIF, a to nejpozději v termínu stanoveném Dohodou. Pokud bude vše v pořádku, bude Vám nejpozději do 18-ti týdnů od zaregistrování Žádosti o platbu tato žádost schválena, a dále Vám bude do 21 kalendářních dnů dotace proplacena.

UPOZORNĚNÍ! Doporučujeme Vám řádně se seznámit s celým zněním Pravidel.


Užitečné odkazy


Neváhejte nás prosím oslovit s žádostí o pomoc ve věci dotací na nákup strojů a techniky pro Váš účel, rádi Vám pomůžeme:

 • email: info@jpjforest.com
 • tel.: +420 773 202 321 , +420 773 984 518

JPJ  Forest, s.r.o., Stará Paka – Ústí 78, 50791, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česká Republika, www.jpjforest.com

Dodavatelé

AS Fors MW AS Fors MW BALTROTORS Ltd Biojack Black Bruin Deitmer JPJ Forest Kreisi Metall OÜ Pentin Paja Oy REGON Riuttolehto Oy Tizmar snc Unimet AB